Wolkom!

Sûnt 1945 is it Klif it plak dêr’t Friezen harren ieuwenlange striid betinke, en in plak jouwe yn it ramt fan de ynset foar de rjochten fan minsken en folken rûnom yn de wrâld.

De Slach by Warns wurdt elk jier betocht op de sneon dy ’t it meast tichteby Leaffrouwedei (26 septimber) leit.

De Warnsbetinking is de iennichste betinking as Fryske mienskip.

De kommende betinking fynt plak op:
sneon 28 septimber 2024

De Stifting Slach by Warns is oprjochte op 25 augustus 1951.

 

De stifting hat as doel:

 

    • oprjochtsjen en ûnderhâlden fan in monumint ta betinken fan de Slach by Warns; 
  •  
    • it organisearjen fan in jierlikse Warnsbetinking yn oerlis mei Fryske Bewegingsselskippen.

 

 

De stifting konkretisearret dy formele doelstelling troch de Fryske mienskip

  • in gelegenheid te bieden foar it belibjen fan identiteit en mienskipsfoarming;

 

  • bewust wurde te litten fan syn maatskiplike posysje as ‘lytse’taalgroep;

 

  • sa in stim te jaan oan dy mienskip mei it each op syn demokratyske (minske)rjochten;

 

  • diskusjearje te litten oer ferantwurde en moreel hanneljen as lytse mienskip yn in globalisearjende wrâld.

 

De skiednis

It Fryske bûsboekje jout foar de 26ste septimber Leaffrouwedei / Europese taledei / Slach by Warns (1345) en ek noch Rosj Hasjanah / joadsk nijjier. Op in sneon it tichtste by dy 26ste wurdt op it Reaklif in jierlikse aktualisearre betinking holden nei oanlieding fan wat dêr barde yn 1345.

De betinking

De Warnsbetinking is de iennichste betinking as Fryske mienskip.

“1345 is yn alle gefallen it jier wêryn ’t foar it earst sprake is fan ien mienskip foar it hiele gebiet dat wy no noch Fryslân neame.”

De stifing

Yn de simmer fan 1945 is de krekt oprjochte Ried fan de Fryske Beweging fan betinken dat der nei de Dútske besetting in Fryske Bewegingsdei komme moat. It slagget de op 25 augustus 1951 oprjochte Stifting Slach by Warns om in frijkommend stik lân op it Klif te keapjen.

It lêste nijs

Friezendei 25 novimber 2023

Op sneon 25 novimber sil der yn Emden in Friezendei holden wurde, sa as oankundige troch André Freimuth op de ôfrûne betinking. Mear ynformaasje:www.neerlandistiek.nlwww.seeltersk.de Filmke: Friesischer Verband für Naturschutz e. V. Lokaasje: Johannes A Lasco...

Betinking 2023

De kommende (76ste) betinking is op sneon 23 septimber 2023, 13:45 oere en fynt plak op it Reaklif. It téma fan dit jier is: De frije sûne Fries. Antropologe en historika Anne-Goaitske Breteler út Peasens-Moddergat sil sprekke oer de betsjutting...

Nijs foar 2022

We binne dwaande mei it útbreidzjen fan it bestjoer! Wolsto dêr ek by?

Kontakt opnimme

Wy binne op syk nei nije frijwilligers en bestjoersleden!

De ‘betinking’ draacht it karakter fan in bewegingsdei en freget dêrom aktive partisipaasje fan elts.

Brûk it kontaktformulier om mei ús yn kontakt te kommen.

Foar fragen / opmerkingen kinne jo fansels ek kontakt mei ús opnimme.

Stifting Slach by Warns © 2024