+31651765087 ynfo@slachbywarns.frl
Selecteer een pagina

Home

Slach by Warns
De kommende (76ste) betinking is op sneon 23 septimber 2023, 13:45 oere en fynt plak op it Reaklif. It téma fan dit jier is: De frije sûne Fries.

Antropologe en historika Anne-Goaitske Breteler út Peasens-Moddergat sil sprekke oer de betsjutting fan de Fryske identiteit en de wize wêrop dizze Friezen sûn en fearkrêftich makket en hâldt, of just ek net.

Amateur-archeolooch Robbert Velt út Wergea sil in petear hâlde oer syn fynsten en wat se fertelle oer de yndividuele frijheit yn it midsieuske Fryslân. Bern sille yn it ramt dêrfan harren útlibje kinne mei in archeologyske aktiviteit by it klif.

Sjonger-sankje-skriuwer Marcel Smit (ferskate Fryske top 100 hits) sil optrede mei syn ferskes.

Bij it hisen en striken fan de flagge sil in hoarnsignaal fan kornettist Eef Bruinsma (fan fanfare De Lytse Súdwesthoeke) te hearren wêze.

Neiprate kin nei ôfrin fan de betinking yn de tinte op it klif.

Fierder soe it prachtich wêze as guon har melde sille om mei te helpen oan takomstige betinkingen as bestjoerslid of frijwilliger.

Wy hoopje jim dan te sjen!

 

Slag bij Warns
De Slach by Warns wurdt elk jier betocht op de sneon dy ’t it meast tichteby Leaffrouwedei (26 septimber) leit.

De betinking op it Reaklif gie yn 2020 en 2021 offisjeel net troch y.m. de maatregels en hat op sneon 24 septimber 2022 ekstra grut útpakt mei in optreden fan Syb van der Ploeg, gedichten fan de Fryske dichter fan dat jier Sigrid Kingma en Albert van der Ploeg as sprekker oer it ferline en de takomst fan it buorkjen.

De Slag bij Warns wordt elk jaar herdacht op die zaterdag, die het dichtst bij Lievevrouwendag (26 september) ligt. De komende herdenking is op zaterdag 23 september 2023. Op het Rode Klif bij Warns bevindt zich sinds 1951 een monument, een grote zwerfkei met de tekst “leaver dea as slaef” (liever dood dan slaaf).

De herdenking op het Rode Klif ging in 2020 en 2021 officieel niet door i.v.m. de maatregelen en heeft op zaterdag 24 september 2022 extra groot uitgepakt met een optreden van Syb van der Ploeg, gedichten van de Friesche dichter (fan dat jaar) Sigrid Kingma en Albert van der Ploeg als spreker over het verleden en de toekomst van het boeren.

Skriuw jo yn foar ús nijsbrief en bliuw ek op 'e hichte!

Sa no en dan krije jo in e-mail mei nijs oer de jierlikse betinking, it monumint en oar nijsgjirrich nijs oer de stichting Slach by Warns.

Jo oanmelding is slagge!