+31651765087 ynfo@slachbywarns.frl
Selecteer een pagina

Home

Slach by Warns
De Slach by Warns wurdt elk jier betocht op de sneon dy ’t it meast tichteby Leaffrouwedei (26 septimber) leit. De kommende betinking is op sneon 23 septimber 2023.
Op it Reaklif by Warns stiet sûnt 1951 in monumint, in grutte balstien mei de wurden “leaver dea as slaef”.

Slag bij Warns
De Slag bij Warns wordt elk jaar herdacht op die zaterdag, die het dichtst bij Lievevrouwendag (26 september) ligt. De komende herdenking is op zaterdag 23 september 2023.
Op het Rode Klif bij Warns bevindt zich sinds 1951 een monument, een grote zwerfkei met de tekst “leaver dea as slaef” (liever dood dan slaaf).

PS We zoeken iemand die de website wil beheren. We sykje immen dy’t de webside beheare wol.

De betinking op it Reaklif gie yn 2020 en 2021 offisjeel net troch y.m. de maatregels en hat op sneon 24 septimber 2022 ekstra grut útpakt mei in optreden fan Syb van der Ploeg, gedichten fan de Fryske dichter fan dat jier Sigrid Kingma en Albert van der Ploeg as sprekker oer it ferline en de takomst fan it buorkjen.

De herdenking op het Rode Klif ging in 2020 en 2021 officieel niet door i.v.m. de maatregelen en heeft op zaterdag 24 september 2022 extra groot uitgepakt met een optreden van Syb van der Ploeg, gedichten van de Friesche dichter (fan dat jaar) Sigrid Kingma en Albert van der Ploeg als spreker over het verleden en de toekomst van het boeren.

Skriuw jo yn foar ús nijsbrief en bliuw ek op 'e hichte!

Sa no en dan krije jo in e-mail mei nijs oer de jierlikse betinking, it monumint en oar nijsgjirrich nijs oer de stichting Slach by Warns.

Jo oanmelding is slagge!